Menu

De 6 niveaus van participeren in Peer

Het is de kunst om als lokaal bestuur de krachten in de samenleving te zien. En om daarna samen met partnerorganisaties en burgers tot een inclusieve gemeente te komen. De gemeente Peer speelt een voortrekkersrol.

13-09-2019 -

Niveaus van participatie

Burgerbetrokkenheid kan verschillende vormen aannemen. In Peer voorziet men zes niveaus van participatie: informeren, raadplegen, adviseren, coproductie, meebeslissen en zelfbesturen. Deze leggen stap voor stap meer regelkracht, mogelijkheden en verantwoordelijkheid in handen van de burgers. In de praktijk wordt per project afzonderlijk bekeken op welk niveau participatie of inspraak mogelijk en zinvol is.

1. Informeren

Informeren gaat over het communiceren van beslissingen naar de inwoners van de gemeente. Dat kan op verschillende manieren: via het gemeentelijk infoblad, het verlenen van informatie aan het loket, via de website… Daarbij wordt geen terugkoppeling van de burgers verwacht. Het is eenrichtingsverkeer van de lokale overheid naar zijn burgers. 

2. Raadplegen

Raadplegen betreft het consulteren van adviesraden of burgers bij het nemen of overwegen van een beslissing. Het is niet de bedoeling om de beslissing nog te beïnvloeden: men probeert via deze participatievorm enkel zicht te krijgen op eventuele weerstand of medewerking van de burgers.

3. Adviseren

Adviseren is een participatievorm waarbij burgers uitgenodigd worden om mee te praten en mee te discussiëren over bepaalde onderwerpen. In sommige gevallen kan het geformuleerde advies gevolgd worden, soms ook niet. Het is wel belangrijk om hierover steeds goed en beargumenteerd te communiceren, wil men de betrokkenheid van de burgers behouden.

4. Coproductie

Coproductie duidt op de mogelijkheid om samen dingen vorm te geven. Burgers kunnen zelf onderwerpen aanreiken waarrond ze willen werken en ze krijgen een deel van de verantwoordelijkheid om dit vorm te geven. Het lokaal bestuur houdt nog steeds de touwtjes (en de budgetten) in handen, maar de burger krijgt in het vormgevingsproces een belangrijke rol.

5. Meebeslissen

Meebeslissen geeft de burgers de mogelijkheid om mee te bepalen wat de beslissing uiteindelijk zal worden. Hiermee geeft het lokaal bestuur een deeltje van haar mandaat terug aan de burger. Men kan hierbij opteren om de burgers te laten kiezen tussen meerdere, door het lokaal bestuur gekozen, oplossingen of men kan de burger vrij laten in zijn keuze. 

Belangrijk is dat het lokaal bestuur steeds aanwezig is bij het nemen van de beslissing en deze dus neemt in samenspraak met de burger. Het is dus niet zo dat de burger alles beslist – maar er wordt wel samen beslist.

6. Zelfbesturen

Zelfbesturen tot slot kunt u vergelijken met de uitbesteding van bepaalde opdrachten door het lokaal bestuur aan burgers. Het lokaal bestuur stelt een budget en een doelstelling vast, maar de manier waarop deze wordt behaald of wie hierbij betrokken wordt, ligt niet meer in de handen van de lokale overheid.

Meer informatie? Check onze publicatie Bouwen aan een breed sociaal beleid.

Ook interessant

Sociaal beleid & werk

Wegwijzer naar een integrale hulpverlening - 8ste ed.

Ria Vandaele

Bestel uw printeditie

Sociaal beleid & werk

Sociaal huis

Eric Goubin
Dirk Meulemans

Bestel uw printeditie

Omgeving, Sociaal beleid & werk

SOS Huisvesting

Geert De Bolle

Bestel uw printeditie

Politie & veiligheid, Sociaal beleid & werk

Sociaal werk en politie: een moeilijke ontmoeting?

Marleen Easton
Didier Reynaert
Tijs Van Steenberghe

Bestel uw printeditie

Sociaal beleid & werk

Handboek management in de sociale economie

Bestel uw printeditie