Menu

Kunnen gemeenten en OCMW’s personeelsleden ter beschikking stellen?

Voor contractanten is terbeschikkingstelling in principe verboden, op basis van de wet van 24 juli 1987. Er zijn echter uitzonderingen.

02-10-2019 - door Jan Leroy

Zo is de terbeschikkingstelling van contractueel gemeentepersoneel aan een OCMW, een vzw of een socialehuisvestingsmaatschappij wel mogelijk, onder de voorwaarden bepaald in art. 144bis van de Nieuwe Gemeentewet. Bij een detachering naar een dergelijke vzw of socialehuisvestingsmaatschappij moet het bestuursorgaan ten minste één lid tellen dat door de gemeenteraad aangewezen is.

Contractueel OCMW-personeel kan ter beschikking gesteld worden op grond van art. 61 OCMW-wet, mits er een overeenkomst is met de gebruiker.

Statutaire medewerkers kunnen aan andere entiteiten ter beschikking worden gesteld, op voorwaarde dat dit in de lokale rechtspositieregeling staat. De terbeschikkingstelling is tijdelijk en moet gebeuren op basis van een overeenkomst tussen de gemeente of het OCMW en de rechtspersoon waaraan de medewerker ter beschikking wordt gesteld. Het gaat meer concreet over:

  • Een autonoom gemeentebedrijf;
  • Een extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm;
  • Een OCMW-vereniging of -vennootschap;
  • Een intergemeentelijk samenwerkingsverband;
  • Een vereniging die niet belast wordt met bepaalde taken van gemeentelijk belang;
  • Een andere overheid;
  • Een vzw waarin de gemeente al dan niet deelneemt waarvan de activiteit verband houdt met een gemeentelijk belang.

De aanstellende overheid beslist, in overeenstemming met de rechtspositieregeling, over de individuele terbeschikkingstelling van de statutaire medewerker en sluit een terbeschikkingstellingsovereenkomst.

Een terbeschikkingsstelling houdt in dat het werkgeversgezag (gedeeltelijk) overgedragen wordt aan een gebruiker. Meestal is er ook een wijziging van de arbeidsomstandigheden, zoals bv. de werkplek.

Een personeelslid kan in principe niet weigeren te werken onder het gezag van een andere werkgever. Dat geldt zowel voor contractanten als statutairen. De instemming van het contractueel aangestelde personeelslid is wel nodig om wijzigingen aan te brengen aan de loon- en arbeidsvoorwaarden die (expliciet) overeengekomen zijn.

Voor een statutair personeelslid is het uitgangspunt dat hij ingezet wordt volgens de behoeften van de dienst. Dat gebeurt eenzijdig en is inherent aan statutaire tewerkstelling. Dat houdt in zekere mate ook in dat het bestuur eenzijdig wijzigingen aan het takenpakket en arbeidsomstandigheden kan aanbrengen, met respect voor de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Het is echter wenselijk om zoveel mogelijk zaken in onderling overleg te regelen.

Meer info? Check onze publicatie: Decreet lokaal bestuur in vraag en antwoord 

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Wegwijs overheidsopdrachten

Petra Dombrecht
Steven Van Garsse

Bestel

Bestuur & organisatie

Afvalbeheer

Anthony De Proft

Bestel

Bestuur & organisatie

Met hoge heren kersen eten - beleidsbeïnvloeding in de praktijk

Stefaan Viaene

Bestel

Bestuur & organisatie

Beleidsplanning in lokale besturen

Bestel

Overheidsopdrachten

22 Oct

Opleiding: Hoe maakt u werk van innovatieve overheidsopdrachten?

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 145

Schrijf u in