Menu

13 plichten die u heeft als medewerker van een lokaal bestuur

Het Decreet Lokaal Bestuur hecht veel waarde aan de deontologie van het personeel van zijn lokale besturen. Dat blijkt uit het aantal bepalingen die zijn gewijd aan de deontologische plichten. Wij lijsten de belangrijkste regels op in een handig overzicht.

29-10-2019 - door Karen Alderweireldt

1. U bent verplicht om het ambt op een loyale en correcte wijze uit te voeren;

2. U moet zich op een actieve en constructieve wijze inzetten voor de realisatie van de opdracht en de doelstellingen van de gemeente en het OCMW;

3. U dient de persoonlijke waardigheid van iedereen te respecteren;

4. U heeft een verbod om feiten bekend te maken over:

  • De veiligheid van het land;
  • De bescherming van de openbare orde;
  • De financiële belangen van de overheid;
  • Het voorkomen en het bestraffen van strafbare feiten;
  • Het medisch geheim;
  • Het vertrouwelijke karakter van commerciële, intellectuele en industriële gegevens;
  • Het vertrouwelijke karakter van de beraadslagingen;

5. U heeft een verbod om feiten bekend te maken als dat een inbreuk vormt op de rechten en de vrijheden van de burger, in het bijzonder op het privéleven;

6. De verplichting om bij de vaststelling van nalatigheden, misbruiken of misdrijven een hiërarchische meerdere daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen;

7. U bent verplicht om gebruikers van de dienstverlening welwillend en zonder enige discriminatie te behandelen;

8. Het verbod om, zelfs buiten het ambt, rechtstreeks of via een tussenpersoon, giften, beloningen of enig ander voordeel dat verband houdt met het ambt te vragen, te eisen of aan te nemen;

9. Het verbod op de uitoefening van elke activiteit waardoor de ambtsplichten niet kunnen worden vervuld, de waardigheid van het ambt in het gedrang komt, de eigen onafhankelijkheid wordt aangetast of een belangenconflict ontstaat;

10. U heeft ook een verbod om vergoedingen, wedden, toelagen, presentiegelden of andere tegenprestaties te ontvangen van de rechtspersonen waarin personeelsleden de gemeente of het OCMW vertegenwoordigen;

11. Als personeelslid dat werkzaamheden uitoefent in een van de instellingen van de gemeente of het OCMW, mag u niet tegelijkertijd voorzitter van de gemeente- of de OCMW-raad, burgemeester, schepen of voorzitter van het vast bureau te zijn in de gemeente waar de instelling gevestigd is;

12. U heeft dezelfde verbodsbepalingen die gelden voor raadsleden, met uitzondering van het verbod om vakbondsafgevaardigde of deskundige van een vakorganisatie te zijn in het bijzonder onderhandelingscomité of het hoog overlegcomité van de gemeente;

13. U heeft de plicht om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen en nieuwe inzichten in de beroepsmateries; de plicht om vorming te volgen als die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie of het functioneren van de dienst, of als ze deel uitmaakt van een herstructurering of reorganisatie, of van de toepassing van nieuwe werkmethodes en infrastructuur.

Meer informatie? Check dan onze publicatie Decreet Lokaal Bestuur in vraag en antwoord.

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Wegwijs overheidsopdrachten

Petra Dombrecht
Steven Van Garsse

Bestel

Bestuur & organisatie

Beleidsplanning in lokale besturen

Bestel

Bestuur & organisatie

Mee met de BBC. De beleids- en beheerscyclus voor iedereen (pakket van 20)

Bart Kaesemans

Bestel

Bestuur & organisatie, Communicatie & informatie, Omgeving, Personeel, Politiek, Recht, Sociaal beleid & werk

Extenso

Bestel

Overheidsopdrachten

22 Oct

Opleiding: Hoe maakt u werk van innovatieve overheidsopdrachten?

Locatie: Uitgeverij Politeia, Keizerslaan 34, 1000 Brussel

Prijs: € 145

Schrijf u in