Menu

Wie mag aanwezig zijn op de vergaderingen van het BCSD?

De vergaderingen van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) zijn besloten. Dat betekent dat enkel personen aanwezig kunnen zijn die dat wettelijk mogen. Erg belangrijk is dat iedere aanwezige gebonden is door de geheimhoudingsplicht en dat ook de regels over het beroepsgeheim van toepassing zijn.

20-08-2020 - door Peter Hardy

Tijdens de hele vergadering kunnen aanwezig zijn:

  • De voorzitter en de leden van het bijzonder comité, of bij een tijdelijke afwezigheid hun plaatsvervanger;
  • De vertrouwenspersoon van de voorzitter of een lid van het BCSD, als die daar recht op heeft omdat de persoon wegens een beperking zijn mandaat niet zelfstandig kan vervullen;
  • De algemeen directeur en de persoon die de algemeen directeur aanduidt om hem of haar administratief bij te staan in het opstellen van de notulen;
  • Of in de plaats van de algemeen directeur: de persoon die door hem/haar aangeduid werd om in zijn/haar plaats de vergaderingen van het bijzonder comité bij te wonen, de notulen op te stellen en te ondertekenen;
  • De verantwoordelijke van de sociale dienst.

Tijdens de bespreking (niet stemming) van een bepaald punt:

  • De maatschappelijk werker die met het dossier belast is, en die er wegens bijzondere en uitzonderlijke redenen van vertrouwelijke aard om heeft verzocht, wordt gehoord vooraleer het bijzonder comité een beslissing neemt over de hulpaanvraag in kwestie;
  • De cliënt die gehoord wenst te worden, eventueel bijgestaan door een vertrouwenspersoon die de cliënt zelf kiest;
  • Een externe deskundige die gehoord wordt op uitnodiging van de voorzitter.

Gewone raadsleden en leden van het college/vast bureau of de burgemeester die geen lid of voorzitter zijn van het BCSD, kunnen niet aanwezig zijn op de vergaderingen van het BCSD.

Wanneer moet een comitélid tijdelijk de zitting verlaten?

Het is voor een comitélid verboden deel te nemen aan de bespreking van en de stemming over aangelegenheden waarin hij een rechtstreeks belang heeft: ofwel persoonlijk, ofwel als vertegenwoordiger, of waarbij de echtgenoot of bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. Om discriminatie te vermijden worden voor de toepassing van deze bepaling personen die wettelijk samenwonen met echtgenoten gelijkgesteld.

Meer informatie? Check onze publicatie Wegwijs in het bijzonder comité voor de sociale dienst 

Ook interessant

Sociaal beleid & werk

Wegwijzer naar een integrale hulpverlening | 8ste editie

Ria Vandaele

Bestel

Omgeving, Sociaal beleid & werk

100 basisbegrippen over sociaal wonen in Vlaanderen

Andy Dilles

Bestel

Sociaal beleid & werk

Leidraad voor het bestuur van een SHM

Björn Mallants

Bestel

Sociaal beleid & werk

Cahier Bouwen aan een Breed Sociaal Beleid: Vermaatschappelijking (2)

Griet Roets
Dany Dewulf
Joris De Corte
Koen Hermans
Katrien Segers

Bestel

Sociaal beleid & werk

Sociaal schaduwwerk

Mieke Schrooten
Rebecca Thys
Pascal Debruyne

Bestel

Sociaal beleid & werk

Wegwijs in het bijzonder comité voor de sociale dienst

Peter Hardy

Bestel