Menu

Wijziging van een overheidsopdracht: de facultatieve herzieningsclausule wat betreft een termijnverlenging naar aanleiding van schorsingen

Een van de mogelijkheden om overheidsopdrachten in uitvoering te wijzigen is naar aanleiding van schorsingen van de aanbesteder. Zo voorziet artikel 38/12 AUR enerzijds in een verplichte herzieningsclausule wat betreft een schadevergoeding naar aanleiding van schorsingen en anderzijds in een facultatieve herzieningsclausule wat betreft een termijnverlenging naar aanleiding van schorsingen. In dit artikel gaan we nader in op het laatstgenoemde: wanneer en hoe kan je beroep doen op de herzieningsclausule?

11-02-2021 - door Simon Verhoeven

De aanbesteder beschikt over de mogelijkheid om in de opdrachtdocumenten te voorzien in een herzieningsclausule zoals bedoeld in artikel 38 AUR, waarin hij zich het recht voorbehoudt om de uitvoering van de opdracht gedurende een bepaalde periode te schorsen, met name omdat de opdracht naar het oordeel van de aanbesteder op dat ogenblik niet zonder bezwaar kan worden uitgevoerd.

De aanbesteder zal in de herzieningsclausule duidelijk dienen aan te geven om welke reden, wanneer en voor welke periode de schorsing desgevallend zal plaatsvinden.

Via deze facultatieve herzieningsclausule kan de aanbesteder zich het recht voorbehouden om schorsingen van beperkte duur op voorhand te voorzien, zodat de opdrachtnemer daarvoor geen aanspraak kan maken op schadevergoeding. Wel zal de opdrachtnemer recht hebben op termijnverlenging voor de vertraging die door de schorsing wordt veroorzaakt.

Bepaalde rechtsleer verdedigt evenwel dat een schorsing zoals bedoeld in artikel 38/12, § 2 AUR niet verhindert dat de opdrachtnemer aanspraak kan maken op schadevergoeding. W. ABBELOOS stelt daarentegen zeer duidelijk dat op grond van een schorsing zoals bedoeld in artikel 38/12, § 2 AUR de opdrachtnemer in beginsel geen recht heeft op schadevergoeding. Het gaat volgens deze auteur om schorsingen van beperkte duur die veroorzaakt worden door externe factoren waarop de aanbesteder geen vat heeft.

Artikel 38/12, § 2 AUR biedt geen vrijgeleide om de opdracht te schorsen wanneer het de aanbesteder uitkomt of om een eigen tekortkoming of nalatigheid recht te zetten, zoals bijvoorbeeld het laattijdig aanvragen van de vereiste omgevingsvergunning of laattijdig onteigenen. De aanbesteder dient in de opdrachtdocumenten wel duidelijk te bepalen wanneer en onder welke voorwaarden de opdracht kan worden geschorst. In die optiek is het dan ook logisch dat de opdrachtnemer geen schadevergoeding kan vragen, aangezien hij geacht wordt met dit risico rekening te hebben gehouden in zijn offerteprijs. Als de aanbesteder een schorsing beveelt die niet van beperkte duur is, zal de opdrachtnemer zich moeten wenden tot de herzieningsmogelijkheden voorzien in artikel 38/12, § 1 AUR of in artikel 38/11 AUR.

Als de aanbesteder de uitvoering van de opdracht schorst in toepassing van artikel 38/12, § 2 AUR, heeft de opdrachtnemer recht op verlenging van de uitvoeringstermijn met de door de schorsing veroorzaakte vertraging. De duur van de verlenging van de uitvoeringstermijn kan dus langer zijn dan de duur van de schorsing zelf. Nadat de schorsing is opgeheven, kunnen de werkzaamheden immers niet steeds onmiddellijk worden hervat. Veel zal afhangen van het tijdstip waarop de opheffing van de schorsing werd bevolen, alsook de aard van de werkzaamheden.

Zoals reeds aangestipt, verhindert een schorsing op grond van artikel 38/12, § 2 AUR niet dat de opdrachtnemer zijn vordering tevens kan steunen op artikel 38/11 AUR om bijvoorbeeld schadevergoeding te bekomen. Te denken is aan de situatie waarbij de aanbesteder verschillende opeenvolgende onderbrekingen beveelt, waardoor de planning en de timing van de werken compleet verstoord is.

Meer informatie? Check dan onze publicatie Wijziging van een overheidsopdracht in uitvoering.
Recent gaf auteur en Lead Lawyer Simon Verhoeven een webinar over de wijziging van een overheidsopdracht in uitvoering. Kon u niet volgen, maar bent u wel vragende partij om aanwezig te zijn op een nieuw webinar over dit boeiende onderwerp? Neem dan zeker contact op met anje.vanbiesen@politeia.be.

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Codex Maatschappelijke Dienstverlening | 6de editie

Bestel

Bestuur & organisatie

Handboek van de mandataris lokale besturen

Bestel

Bestuur & organisatie

Intergemeentelijke Samenwerking

Karen Alderweireldt
Christof Delatter

Bestel

Bestuur & organisatie, Communicatie & informatie, Cultuur & vrije tijd, Omgeving

Civic Crowdfunding, een handboek voor Changemakers

Growfunding

Bestel

Bestuur & organisatie

Codex Lokaal Bestuur | 5de editie

Bestel

Bestuur & organisatie

Codex overheidsopdrachten | Editie 2020

Steven Van Garsse

Bestel