Menu

Wijziging van een overheidsopdracht in uitvoering: geen wijziging van de ‘algemene aard van de opdracht’

Een aanbestedende overheid mag via de algemene herzieningsclausule een overheidsopdracht wijzigen zonder daarvoor een nieuwe plaatsingsprocedure te moeten doorlopen. Dat geldt ongeacht de geldelijke waarde van de wijziging. Wel zijn er enkele voorwaarden, waaronder de voorwaarde dat de herzieningsclausule niet mag voorzien in wijzigingen die de algemene aard van de opdracht kunnen veranderen. Maar wat betekent dat concreet?

06-07-2021 - door Simon Verhoeven

Wat bedoeld wordt met die voorwaarde, is niet duidelijk. Het Verslag aan de Koning verwijst in dat verband naar de overwegingen bij de Richtlijn Klassieke Sectoren:

“De vereiste dat de “algemene aard” van de opdracht niet mag worden gewijzigd worden door de herzieningsclausule, komt ook nog in andere artikelen terug, maar bepaald in artikel 38/2, eerste lid, 2°, omtrent onvoorzienbare omstandigheden in hoofde van de aanbesteder en in artikel 38/4, tweede lid, omtrent de de-minimis-regel. Dit is eveneens het geval in de overeenstemmende bepalingen uit de richtlijnen. In overweging 109 van richtlijn 2014/24/EU, wordt omtrent dit begrip verduidelijkt dat er geen nood is aan een wijzigingsmogelijkheid waarin een wijziging tot de verandering van de aard van de gehele aanbesteding leidt, bijvoorbeeld als er werken, leveringen of diensten worden vervangen door iets anders of als het soort aanbesteding wezenlijk wordt veranderd, aangezien dan kan worden aangenomen dat het resultaat is beïnvloed.” Uit deze overweging blijkt dat het begrip “wijziging van de algemene aard” niet te ruim moet worden begrepen. Het betreft geen verwijzing naar de “wezenlijke wijzigingen” waarvan sprake in artikel 38/5.”

Het Verslag aan de Koning leert alleszins dat de “wijziging van de algemene aard van de opdracht” niet gelijk kan worden gesteld met de “wezenlijke wijziging” zoals bedoeld in de Pressetext-rechtspraak en verder gecodificeerd in de artikelen 38/5 en 38/6 AUR. Het eerste begrip is een hogere drempel dan het laatste. Een wijziging kan wezenlijk zijn volgens Pressetext, maar is daarom niet noodzakelijk een wijziging van de algemene aard van de opdracht. Wel kan worden beargumenteerd dat een wijziging van de algemene aard van de opdracht steeds een wezenlijke wijziging is in de zin van Pressetext. Bij wijze van voorbeeld zou men kunnen stellen dat de wijziging van de algemene aard van de opdracht zich voordoet als de voorziene bouw van een brug wordt veranderd in de bouw van een tunnel. Zonder enige twijfel is deze wijziging ook te kwalificeren als een wezenlijke wijziging. Een wezenlijke wijziging die niet noodzakelijk gepaard gaat met de verandering van de algemene aard van de opdracht zou er bijvoorbeeld in kunnen bestaan dat het nog steeds gaat om de bouw van een brug, maar dat bijvoorbeeld de technische specificaties substantieel worden aangepast.

 

Meer informatie? Check onze publicatie ‘De wijziging van een overheidsopdracht in uitvoering’.

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Wegwijs in het Bestuursdecreet

Frankie Schram

Bestel

Bestuur & organisatie

Heldere handhaving

Carole M. Billiet
Liesbet Deben
Patricia Popelier
Koen Van Aeken

Bestel

Bestuur & organisatie

Klachtenmanagement, handboek voor openbare besturen

Frankie Schram

Bestel