Menu

Van leerplan tot persoonlijk plan

De invoering van het decreet van 2018 voor het deeltijds kunstonderwijs en de daaraan gekoppelde leerplannen is ook hét moment voor academies om een artistiek-pedagogisch project uit te schrijven of, voor wie er al een heeft, het te actualiseren.

01-09-2021 - door William Ploegaert

Uiteindelijk komt het erop neer dat elke academie zich met zo’n APP profileert aan de hand van:

  • Een missie-visieverklaring;
  • Een omschrijving van de pedagogische aanpak (waarden, methodiek, evaluatiesysteem, leerlingenvolgsysteem);
  • Documentatie van bovenstaande pedagogische aanpak. Hiermee spiegelt de academie zich aan het Referentiekader Onderwijs  Kwaliteit (R-OK)34 dat ook door de inspectie wordt gehanteerd.

Het APP moet het product zijn van grondig teamoverleg. Het moet met andere woorden breed gedragen zijn. Al naargelang de situatie kan men bij het ontwikkelen van missie, visie en aanpak starten met een leeg blad ofwel vanuit een samenvatting van op het moment effectief gehanteerde inzichten, waarden, begrippen en methodes binnen het lerarenteam. In elk geval moet het leerplan zowel het vertrekpunt als het streefdoel zijn. Het door het schoolbestuur gekozen en onderschreven leerplan is met andere woorden de opsomming van de ‘stof’ die de leerlingen in de academie wordt aangereikt: het bepaalt wat er in de academie te leren valt.

In samenhang met het leerplan kan iedere academie een APP ontwikkelen dat in eerste instantie een visie formuleert: wat vinden wij als onderwijsinstelling belangrijk en wat is de positie van de beeldende kunst in deze? In het APP hoort ook de pedagogische aanpak/visie of een specifieke onderwijs­methode te worden beschreven. Daarbij wordt ook uiteengezet welke vorm van evaluatie en leerlingenbegeleiding wordt gehanteerd en hoe dit naar de leerling toe wordt gecommuniceerd (o.a. via het academiereglement). Het APP bepaalt met andere woorden het waarom (waarom hebben we bepaalde keuzes gemaakt?) en het hoe (op welke wijze gaan we onze keuzes realiseren, hoe gaan we ons organiseren?).

Rekening houdend met het APP kan iedere leraar en/of deelteam (bijvoorbeeld de vakgroep eerste en tweede graad, de vakgroep schilderkunst, …) een individueel plan of atelierplan opstellen. Men kan dat doen in de vorm van een jaarplan of een intentieplan. Het beschrijft in ieder geval wat de leraar in kwestie samen met de leerlingen nastreeft tijdens een etappe in een traject of wil bereiken op het einde van het traject in zijn geheel. In het kader van een leerlingenvolgsysteem en ter wille van een consistente en consequente aanpak is onderling overleg tussen leraren en coördinatie van de individuele plannen noodzakelijk. Het individuele plan maakt de doelen van het leerplan en de artistieke en pedagogische ideeën van het APP concreet.

In de publicatie Over het leren van de kunst deelt auteur William Ploegaert zijn persoonlijke ervaringen met het vormgeven van het artistiek-pedagogisch project van de academie van Deinze. Hij toont in het boek aan dat zowel de vroegere als de huidige regelgeving veel creativiteit toelaat in het ontwikkelen, formuleren en toepassen van een academie-eigen visie en aanpak.

Meer informatie? Check onze publicatie Over het leren van de kunst.

Ook interessant

Onderwijs

Feest!

An De Leenheer
Hélène Poncelet

Bestel