Menu

Hergebruik overheidsinformatie

Frankie Schram

Bestel

Inhoudsopgave

Richtlijn 2013/37/EU van 26 juni 2013 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 114,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité[12],

12.   PB C 191 van 29.6.2012, blz. 129.

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure[13],

13.   Standpunt van het Europees Parlement van 13 juni 2013 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van 20 juni 2013.

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Documenten die zijn voortgebracht door openbare lichamen van de lidstaten, vormen een enor

Dit artikel verder lezen?

Neem een abonnement

  • jaarlijkse betaling
  • publicaties altijd up to date
  • toegang tot inhoud op maat
Meer informatie