Menu

KB van 13 augustus 2023

Parallel met de lancering van het nieuwe platform besliste de federale wetgever, in het kader van een wet van 8 februari 2023 tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en de wet van 17 juni 2016 inzake concessieopdrachten, met betrekking tot het bestuur, om het gebruik van het e-Procurement platform te veralgemenen. De uitzondering, die het indienen van offertes via het platform in een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking onder de Europese advertentiedrempels niet verplichtte, wordt geschrapt.

12-09-2023 -

Het doel van deze maatregel is de transparantie te bevorderen en toezicht op de gunning van overheidsopdrachten mogelijk te maken.

Deze wijziging is op 1 september 2023 in werking getreden voor opdrachten waarvoor, bij gebrek aan een verplichting tot voorafgaande bekendmaking, de uitnodiging tot inschrijving vanaf die datum wordt gedaan.

Naar aanleiding van de wijzigingen die werden aangebracht door de wet van 8 februari 2023, werd het koninklijk besluit van 13 augustus 2023 - dat eveneens in werking trad op 1 september 2023 goedgekeurd om met name de volgende wijzigingen door te voeren:

  • wijzigingen aan te brengen in de gegevens in het proces-verbaal van opening van de inschrijving door toevoeging van het identificatienummer van de inschrijvers (voor Belgische inschrijvers is dit het inschrijvingsnummer van de ECB);
  • de aanbestedende overheden verplichten de gegevens die in het proces-verbaal van opening van de aanbesteding moeten worden vermeld, naar FOD BOSA te sturen;
  • de inhoud bepalen van de vereenvoudigde aankondiging van de opdracht voor opdrachten onder de Europese drempels;
  • eisen dat het identificatienummer van de begunstigde wordt toegevoegd aan de verplichte informatie in de aankondiging van de gegunde opdracht;
  • de waarde van de begunstigde offerte, de laagste offerte en de hoogste offerte in het gunningsbericht opnemen.
Klik hier om het Belgisch Staatsblad te lezen. 

Ook interessant

Bestuur & organisatie

Codex overheidsopdrachten

Steven Van Garsse

Bestel

Bestuur & organisatie

Algemene boekhouding: Passiva

Christophe Vanhee

Bestel

Bestuur & organisatie

Verzelfstandiging en samenwerking op lokaal vlak (pakket) | Print

Jan Leroy
Karen Alderweireldt
Marijke De Lange
Ben Gilot
Dirk Meulemans
Steven Van Garsse
Pieter Vanderstappen
David Vanholsbeeck

Bestel

Bestuur & organisatie

Praktijkgids cameratoezicht | 4de editie

Tom De Schepper

Bestel

Bestuur & organisatie

Codex Maatschappelijke Dienstverlening | 8e editie

Bestel

Bestuur & organisatie

Innovatie(f) aanbesteden

Steven Van Garsse
Simon Verhoeven
Alexander Verschave

Bestel