VVSG pleit voor toegang tot data tijdens covid-19 herfstvaccinatiecampagne

De Vlaamse Regering organiseert in het najaar van 2024 een nieuwe Covid-19 herfstvaccinatiecampagne voor de Vlaamse bevolking, met een totaalbudget van 1,55 miljoen euro. Net als vorig jaar ligt de focus op de kwetsbare groep van ongeveer 2 miljoen mensen. Eerstelijnszorgverstrekkers zoals huisartsen, apothekers en verpleegkundigen zullen gratis vaccinaties aanbieden. De Logo’s en de zorgraden werken in tandem om de campagne lokaal en regionaal in goede banen te leiden.

Als lokaal bestuur speel je een rol in het informeren van de burger, hoewel het wachten is op communicatiemateriaal. De VVSG dringt aan op inzage voor lokale besturen in het dashboard populatiemanagement. Lokale besturen staan dicht bij de burger en kunnen snel reageren als de vaccinatiegraad in bepaalde bevolkingsgroepen of wijken te laag is.

Bron:  VVSG pleit voor toegang tot data tijdens covid-19 herfstvaccinatiecampagne

Welke privacyregelgeving zou hier eventueel in de weg kunnen staan of kunnen pleiten voor de toegang tot het dashboard?

Veel zal afhangen van welke informatie de lokale besturen willen raadplegen in het dashboard populatiemanagement. Betreft het persoonsgegevens of anonieme statistische data? Als het om persoonsgegevens gaat is de AVG van toepassing, die sluit niet meteen uit dat er een verwerking kan plaatsvinden, er moet dus onderzocht worden of er een afdoende grondslag is hiervoor. De vraag heeft dan betrekking op gezondheid en dit zijn de gegevens uit Artikel 9.

Wie die data in handen krijgt, op welke rechtsgronden die data in eerste instantie verwerkt werden/worden en of daarbij toegang door derden te rechtvaardigen is, zal nader bekeken moeten worden.

Ook doelgebondenheid zou hier een probleem kunnen zijn: je mag gegevens die voor een bepaald specifiek doel verzameld werden, niet zomaar voor een geheel ander doel aanwenden (derde partijen). 

In het geval het niet om persoonsgegevens gaat, zou men in principe moeten uitgaan van de openbaarheidsregelgeving en gelden de daarin aanwezige uitzonderingsgronden.

Er kan eventueel ook voorzien worden in een speciale wettelijke grondslag. Dit is bv. het geval voor wat de bestuurlijke politie betreft.


Chatbots op het werk
Juridisch raamwerk op vlak van privacy- en gegevensbescherming