Termes et conditions

Vie privée

La présente déclaration de confidentialité vous fournit des informations détaillées concernant la protection de vos données personnelles par Politeia (SA) ("nous").

Nous sommes responsables du traitement de vos données personnelles dans le cadre de nos activités. La présente déclaration de confidentialité a pour objet de vous informer sur les données personnelles que nous traitons à votre sujet, les raisons pour lesquelles nous traitons et partageons ces données, la durée de leur conservation et la manière dont vous pouvez exercer vos droits.

Si nécessaire, nous pouvons vous fournir des informations supplémentaires lorsque vous faites une demande pour un produit ou un service spécifique.

1. Quelles données personnelles traitons-nous?

Nous recueillons et utilisons uniquement les données personnelles qui sont nécessaires dans le cadre de nos activités et qui nous permettent de vous proposer des produits et services personnalisés de qualité.
Dans ce cadre, nous traitons différentes catégories de données à caractère personnel, notamment :

 • des données d’identification (ex : nom, adresse IP) ;
 • des données de contact (ex : adresse postale et électronique, numéro de téléphone) ;
 • des informations relatives à la formation et à l’emploi (ex : employ, nom de l’employeur) ;
 • financiële en commerciële gegevens (vb. bankrekeningnummer, geschiedenis transacties, schulden);
 • gegevens met betrekking tot uw voorkeuren:
  • gegevens met betrekking tot het gebruik van onze producten en diensten;
  • gegevens over uw interacties met ons via: onze websites, onze social media pagina’s, e-mails.

De gegevens die wij over u gebruiken zijn gegevens die u ons rechtstreeks hebt bezorgd, of gegevens die wij verkregen hebben via één van volgende bronnen, om onze databanken te verifiëren of aan te vullen:

 • publicaties/databanken beschikbaar gemaakt door officiële instanties (vb. het Belgisch Staatsblad);
 • onze zakelijke klanten of dienstverleners;
 • websites/social media pagina’s die informatie bevatten die u zelf hebt publiek gemaakt (vb. uw eigen website of social media pagina); en
 • databanken die door derde partijen publiek gemaakt werden.
2. Waarom en op welke basis gebruiken wij uw persoonsgegevens?
A. Om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om te voldoen aan verschillende wettelijke en reglementaire verplichtingen, met inbegrip van:

 • het naleven van belastingcontrole;
 • het antwoorden op een officieel verzoek van een gemachtigde publieke of gerechtelijke instantie.
B. Om een overeenkomst met u uit te voeren of om de nodige stappen te ondernemen op uw verzoek vooraleer een overeenkomst aan te gaan

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze overeenkomsten aan te gaan en uit te voeren, en ook om:

 • u informatie te verstrekken over onze producten en diensten;
 • u te helpen en uw vragen te beantwoorden;
 • te evalueren of we u een product of dienst kunnen aanbieden en onder welke voorwaarden; en
 • producten of diensten te leveren aan onze zakelijke klanten waarvan u een werknemer bent.
C. Op basis van ons gerechtvaardigd belang

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze producten of diensten te implementeren en te ontwikkelen, om ons risicobeheer te verbeteren en om onze rechten te verdedigen, met inbegrip van:

 • het bewijzen van transacties;
 • fraudepreventie;
 • IT-beheer, inclusief infrastructuurbeheer, bedrijfscontinuïteit en IT-beveiliging;
 • het opstellen van statistische modellen, op basis van de analyse van transacties;
 • het opstellen van geaggregeerde statistieken, tests en modellen voor onderzoek en ontwikkeling;
 • het personaliseren van ons aanbod via:
  • het verbeteren van de kwaliteit van onze producten of diensten;
  • het voeren van reclame voor producten of diensten die aansluiten bij uw profiel.
  • Dit doen wij door:
   • het segmenteren van onze potentiële klanten en bestaande klanten;
   • het analyseren van uw gewoontes en voorkeuren (op basis van het gebruik van onze producten en diensten of uw interactie met ons via de diverse kanalen (e-mails of berichten, bezoek aan onze website, enz.)); en
   • het vergelijken van de producten en diensten die u al hebt of gebruikt met andere gegevens die wij over u hebben.
D. Om uw keuze te respecteren wanneer we uw toestemming vragen voor een specifieke verwerking

In sommige gevallen dienen wij uw toestemming te vragen om uw gegevens te verwerken, bijvoorbeeld:

 • wanneer een hierboven vermelde verwerking leidt tot geautomatiseerde individuele besluitvorming waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of die u anderszins in aanmerkelijke mate treft. In dat geval zullen wij u informeren over de logica die hieraan ten grondslag ligt en over het belang en de verwachte gevolgen van dergelijke verwerking;
 • indien wij bijkomende verwerkingen uitvoeren voor andere doeleinden dan deze vermeld in deze Afdeling 2, zullen wij u hierover informeren en indien nodig uw toestemming vragen.
E. Om elektronische communicatiegegevens te verwerken

Naast het opnemen van elektronische communicaties die wettelijk toegestaan of opgelegd zijn, of opnames waarmee u hebt ingestemd, kunnen wij uw elektronische communicaties ook opnemen, met inbegrip van de daaraan verbonden verkeersgegevens, in het kader van onze legitieme bedrijfsdoeleinden, meer bepaald om:

 • onze medewerkers te kunnen opleiden en controleren, zodat we de kwaliteit van de dienstverlening kunnen verbeteren; en/of
 • het bewijs te hebben van zakelijke transacties of van communicaties die plaatsvonden via deze elektronische communicaties, met inbegrip van de inhoud van deze communicaties.

We kunnen dergelijke gegevens bewaren zolang wettelijk vereist of toegestaan is, met name gedurende de periode waarin een geschil kan ontstaan naar aanleiding van de elektronische communicatie opgenomen tussen u en ons.

Het voorgaande is van toepassing op telefoongesprekken evenals op alle andere elektronische communicaties (zoals e-mail, SMS, instant messaging diensten of gelijkaardige technologieën).

3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Om de hoger vermelde doeleinden te vervullen, delen wij uw persoonsgegevens enkel mee aan:

 • Dienstverleners die namens ons diensten verlenen;
 • Onafhankelijke agenten, tussenpersonen of makelaars;
 • Financiële en gerechtelijke instanties, overheids- of publieke instanties, op verzoek en voor zover wettelijk toegestaan;
 • Bepaalde gereglementeerde beroepen zoals advocaten, notarissen of revisoren.
4. Hoelang houden wij uw persoonsgegevens bij?

Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren zolang vereist is om te voldoen aan de toepasselijke wetten en regels, of langer, wanneer dit operationeel vereist is, zoals voor rekeningenbeheer, het faciliteren van het klantenbeheer en om juridische claims of vragen van toezichthoudende autoriteiten te kunnen beantwoorden. Zo wordt bijvoorbeeld het merendeel van de klanteninformatie bijgehouden voor de duur van de contractuele relatie en tot 10 jaar na het einde van de contractuele relatie.

5. Wat zijn uw rechten en hoe kan u deze uitoefenen?

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving hebt u het recht op:

 • Inzage: u kan informatie krijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens en een kopie verkrijgen van dergelijke persoonsgegevens.
 • Rectificatie: als u meent dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan u vragen dat deze persoonsgegevens worden aangepast.
 • Wissing: u kan de wissing van uw persoonsgegevens vragen.
 • Beperking: u kan de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen.
 • Bezwaar: u kan bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. U hebt een absoluut recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.
 • Intrekken van uw toestemming: indien u uw toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, hebt u steeds het recht om deze toestemming in te trekken.
 • Gegevensoverdraagbaarheid: voor zover wettelijk van toepassing, hebt u het recht om de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt te verkrijgen of, voor zover technisch mogelijk, over te laten dragen aan een derde partij.

Indien u één van voornoemde rechten wenst uit te oefenen, kan u ons een brief of e-mail richten naar het volgende adres: Politeia (NV), Keizerslaan 34, 1000 Brussel of info@politeia.be.

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving hebt u, naast de hierboven vermelde rechten, het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

6. Hoe kan u wijzigingen aan deze privacyverklaring opvolgen?

In een wereld van voortdurende technologische veranderingen, zullen wij deze Privacyverklaring regelmatig moeten bijwerken.

Wij nodigen u uit de laatste versie van deze Privacyverklaring online te raadplegen en wij zullen u van belangrijke veranderingen op de hoogte houden via onze website of via onze andere gebruikelijke communicatiekanalen.

7. Hoe kan u ons contacteren?

Indien u vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens zoals omschreven in deze Privacyverklaring, kan u ons contacteren via info@politeia.be of via brief naar Politeia (NV), Keizerslaan 34, 1000 Brussel.

Cookies

1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van websites op uw computer kunnen worden bewaard. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld uw taalvoorkeur voor een website. Wanneer u de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website uw browser en kan bijvoorbeeld uw taalvoorkeur worden onthouden.

Cookies hebben meestal ook een vervaltermijn. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch verwijderd wanneer u uw browser afsluit (de zogenaamde session cookie), terwijl andere langere tijd op uw computer blijven staan, soms zelfs tot u ze handmatig verwijdert (de zogenaamde persistent cookie).

2. Waarom gebruiken we cookies?

Politeia (NV), de beheerder van deze website, gebruikt op deze websites twee soorten cookies:

 • cookies voor functionele doeleinden: deze cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van deze website. Deze cookies kan je niet weigeren als u onze website wilt bezoeken.
 • cookies voor analytische doeleinden: deze cookies gebruiken we om websitebezoeken te meten. Deze informatie gebruiken we om de inhoud van onze website te verbeteren of als insteek voor een nieuwe campagne rond een bepaald product of onderwerp. U kan weigeren dat deze cookies op uw toestel worden geplaatst. Indien u wilt weten welke cookies op uw toestel zijn geplaatst of u wilt cookies verwijderen, dan gebruikt u hiervoor de instellingen van uw browser.

Disclaimer

Het gebruik van deze website impliceert dat u onderstaande voorwaarden aanvaardt.

1. Toegang tot de website

Uitgeverij Politeia doet al het mogelijke om de toegang tot deze website 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 te verzekeren, dit echter zonder enige garantie.

Deze website kan tijdelijk niet bereikbaar zijn, met name wegens onderhoud, storingen of andere technische redenen.

2. Intellectuele rechten

Alle elementen van deze website worden beschermd door de auteursrechten van Uitgeverij Politeia. Hiermee worden zowel de structuur, de teksten als de grafische uitwerking bedoeld.

3. Aansprakelijkheid

Uitgeverij Politeia kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor onbereikbaarheid van deze website en de daaruit voortvloeiende gevolgen omwille van de redenen vermeld in punt 1.

De informatie, producten en diensten op deze website kunnen technische en inhoudelijke fouten bevatten. Uitgeverij Politeia doet al het mogelijke om fouten te voorkomen, maar kan in geen geval de correctheid garanderen van de informatie die op de website getoond wordt.

Uitgeverij Politeia is niet verantwoordelijk voor enige tijdelijke of permanente schade veroorzaakt aan de gegevens of het informaticamaterieel van de gebruiker tijdens de toegang tot de website.

Uitgeverij Politeia is ook niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via deze website. Uitgeverij Politeia kan niet aansprakelijk gesteld worden voor inbraak door derden in haar informaticasystemen en de plundering van gegevens die daaruit zou kunnen voortvloeien.

4. Hyperlinks

Uitgeverij Politeia is niet verantwoordelijk voor de inhoud van webpagina's waarnaar verwezen wordt en die buiten de hierboven vermelde domeinen vallen. De inhoud van deze website valt onder de verantwoordelijkheid van de eigenaars van deze webruimtes.

5. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de website zullen exclusief onderworpen zijn aan het Belgisch recht waarbij de rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, de rechtbank van Koophandel te Brussel, en het Vredegerecht van Brussel uitsluitend bevoegd zijn.

Indien U niet akkoord kan gaan met de inhoud van deze algemene voorwaarden is het enige verhaalsmiddel de website niet verder te gebruiken.

Voorwaarden

De koper dient volgende 'Algemene verkoopsvoorwaarden' zonder voorbehoud te aanvaarden wil hij de digitale bestelbon valideren. Andere of tegengestelde voorwaarden van de klant, zelfs deze vermeld op zijn bestelbonnen of andere documenten, worden voor niet-geschreven gehouden, behalve wanneer ze uitdrukkelijk en schriftelijk door ons werden aanvaard, in welk geval ze enkel gelden voor het contract dat er voorwerp van uitmaakt. In geen geval kan ons stilzwijgen worden geïnterpreteerd als een aanvaarding van andere voorwaarden.

Alle vragen over deze voorwaarden kunnen worden doorgegeven aan Uitgeverij Politeia via de algemene contactgegevens die op deze website vermeld staan.

Bescherming van uw gegevens

Bij bestelling worden de adresgegevens van de klant opgenomen in een geautomatiseerd adressenbestand. Deze adresgegevens zijn enkel bestemd voor gebruik door Uitgeverij Politeia en worden niet meegedeeld aan derden. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 behoudt de klant te allen tijde het recht op inzage en verbetering van de gegevens.

Zie ook de privacy-clausule op deze website.

Prijzen

Alle op deze website vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld en onder voorbehoud van zetfouten. De getoonde verzendkosten in de winkelmand betreffen leveringen in België. Voor leveringen in het buitenland kunnen aangepaste verzendkosten gefactureerd worden, afhankelijk van de afstand en het gewicht van de bestelling. De prijzen zijn in euro uitgedrukt.

De prijzen zijn geldig op de dag van het bezoek van de website. Zonder voorafgaande kennisgeving kunnen deze op de website aangepast worden.

Kortingen en promotieprijzen voor onze producten en diensten (boeken, opleidingen, tijdschriften...) zijn niet onderling cumuleerbaar.

Bestelprocedure

De bezoeker van de website van Uitgeverij Politeia kan een bestelling plaatsen door achtereenvolgens volgende stappen te doorlopen. Enkel op deze wijze kan een geldige digitale bestelbon opgemaakt worden.

Selectie van het product

Via de zoekmachine kan de catalogus doorzocht worden. Over ieder product kan op de fiche van het product meer informatie geconsulteerd worden. Alle producten die op de website worden aangeboden, worden te goeder trouw en zo getrouw mogelijk beschreven. Het product bestellen kan door te klikken op de link 'Bestel’ of ‘Schrijf u in’, afhankelijk van het type product.

Via de homepage kunnen een aantal producten ook steeds rechtstreeks besteld worden door te klikken op de link 'Bestel' en ‘Schrijf u in’.

Aantal exemplaren

Na selectie van het product bepaalt u hoeveel exemplaren u wenst te bestellen. Standaard staat het aantal ingesteld op '1'.

Identificatie van de bezoeker

Als de koper nog niet ingelogd is, dient hij zich tijdens de bestelprocedure te identificeren om de producten in de winkelmand te kunnen bestellen.

Bij een verkeerde ingave van bepaalde invulvelden, verschijnt een foutmelding.

Bevestiging van uw bestelling

Na identificatie wordt een samenvatting van de bestelling getoond, met de facturatie- en leveringsgegevens.

In deze fase van de bestelprocedure kunnen alle gegevens nog gewijzigd worden.

Pas nadat op 'Bestelling beëindigen' geklikt werd, is de bestelling voltooid. De klant krijgt een bevestiging van zijn bestelling. De klant ontvangt een overzicht van de bestelling eveneens via e-mail.

Hierna is uw bestelling definitief en mogen er geen wijzigingen meer worden aangebracht. Indien er toch nog wijzigingen aan de bestelling moeten worden uitgevoerd, zullen de mogelijke meerkosten in rekening worden gebracht van de klant.

Betaling

De betaling van een bestelling gebeurt na ontvangst van de factuur. Deze factuur wordt onder aparte omslag aan de klant bezorgd.

Behoudens andersluidend beding zijn alle facturen betaalbaar uiterlijk op de vervaldag.

Elke factuur die door de klant-debiteur niet betaald is op de vervaldag levert van rechtswege een intrest van 1% per maand met als minimum de wettelijke interesten. Elke factuur die niet betaald is door de klant-debiteur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vanaf de tweede rappel telkens met 12,50 euro administratiekosten verhoogd als vergoeding voor de kosten die het gevolg zijn van de laattijdige betaling. Alle andere kosten door Politeia gedaan tot incasso bij de klant-debiteur zoals kosten tot aangetekende verzending, verplaatsingskosten, deurwaarderskosten, advocatenkosten worden automatisch aangerekend en dienen door de klant-debiteur terugbetaald.

Leveringstermijn

Het vermelden van leveringstermijnen houdt van onzentwege geen enkele garantie in. Een vertraging kan in geen geval aanleiding geven tot de betaling van schadevergoeding of tot de ontbinding van de overeenkomst.

Schade en verlies van het product

Conform de Belgische wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de bescherming van de consument, komt de last van schade- en verliesrisico's neer op de afstandsverkoper.

Uitgeverij Politeia waarborgt dat de producten en toebehoren in goede staat geleverd worden. Elke beschadiging moet door de klant bij ontvangst vastgesteld worden, en binnen de acht dagen schriftelijk aan Uitgeverij Politeia kenbaar gemaakt, zo niet heeft de klant het geleverde in zijn geheel aanvaard. Uitgeverij Politeia verbindt zich ertoe het beschadigd exemplaar kosteloos te vervangen door een onbeschadigd.

Annulatie van bestelling

Een bestelling kan schriftelijk geannuleerd worden binnen de 14 kalenderdagen na datum van de bestelling, met uitzondering van bestellingen betreffende studiedagen, opleiding of praktijkseminaries (zie ook de bijzondere voorwaarden praktijkseminaries en studiedagen). In geval van annulering van de bestelling is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 40% van de waarde van de bestelling.

Recht van afzage van het contract

Conform de Belgische wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de bescherming van de consument, beschikt de koper, in zijn hoedanigheid van consument, over een termijn van 7 werkdagen, vanaf de datum van levering van de bestelling, om eventueel te melden dat hij afziet van zijn aankoop.

Deze kennisgeving van afzage kan gebeuren via e-mail, fax of aangetekende brief.

De terugzending van het(de) betrokken product(en) door de koper gebeurt binnen de 3 werkdagen na verzending van de e-mail, fax of aangetekende brief van afzage.

Uitgeverij Politeia betaalt het bedrag van de betrokken bestelling terug na ontvangst van het(de) teruggezonden product(en), voor zover het(de) betrokken product(en) in perfecte staat verkeert(verkeren).

De verzendingskosten voor terugzending van het(de) product(en) zijn ten laste van de koper, behalve in geval van niet-conforme levering.

Abonnementen

Bij aankoop van een losbladige uitgave wordt automatisch een abonnement aangemaakt. Het abonnement omvat de eenmalige aankoop van het basiswerk en een vaste of variabele prijs (naargelang het product) om de uitgave up-to-date te houden. De periodieke aanvullingen worden bij verschijnen automatisch toegestuurd aan de klant, hetzij per post hetzij per e-mail. Indien het abonnement de eenmalige aankoop van het basiswerk en een vaste prijs omvat, tekent de klant in voor een abonnement ten minste voor het lopende kalenderjaar. Abonnementen waarop wordt ingetekend in de loop van het jaar zullen gefactureerd worden à rato van het aantal resterende maanden in het kalenderjaar . Het abonnement wordt automatisch verlengd behoudens schriftelijke opzegging voor 1 december van het lopende kalenderjaar. Indien het abonnement de eenmalige aankoop van het basiswerk en een variabele prijs omvat, tekent de klant in voor een abonnement voor onbepaalde duur. Het abonnement kan op elk moment worden geannuleerd mits schriftelijke opzegging. Terugzending van geleverde bijwerkingen geldt niet als opzegging. De klant blijft evenwel steeds gehouden tot betaling van de bijwerkingen die nog voor zijn schriftelijke opzegging werden gefactureerd en geleverd. Elk product kan bestaan uit verschillende elementen, welk in voorkomend geval afzonderlijk kunnen worden gefactureerd.

Abonnementen op vastbladige publicaties kunnen te allen tijde schriftelijk worden opgezegd. Terugzending van een geleverd boek geldt niet als opzegging. De opzegging heeft slechts uitwerking vanaf de eerstvolgende publicatie dewelke verschijnt binnen de vastbladige boekenreeks. De klant blijft aldus gehouden tot betaling van de publicatie die nog voor zijn opzegging werd geleverd.

De aankoop van een abonnementsgebonden tijdschrift houdt voor de klant de verplichting in om gedurende ten minste voor het lopende kalenderjaar op het abonnement in te tekenen. Abonnementen waarop wordt ingetekend in de loop van het jaar zullen gefactureerd worden à rato van het aantal nog te verschijnen nummers. Abonnementen worden automatisch verlengd behoudens schriftelijke opzegging voor 1 december van het lopende kalenderjaar.

Aansprakelijkheid

Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door Uitgeverij Politeia krachtens onderhavige Algemene verkoopsvoorwaarden, is de aansprakelijkheid van Uitgeverij Politeia beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. Uitgeverij Politeia is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van data, onbeschikbaarheid van data, verlies van omzet, winstderving of elke stijging van de algemene kosten. Uitgeverij Politeia is evenmin aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. Indien de aansprakelijkheid van Uitgeverij Politeia wordt weerhouden, is Uitgeverij Politeia er enkel toe gehouden de goederen te vervangen en, indien dit niet mogelijk is, de prijs terug te betalen.

Zie ook de disclaimer op deze website.

Verhuring of verveelvoudiging van producten

Elke verhuring of uitlening van de verkochte goederen zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Uitgeverij Politeia is verboden. Uitgeverij Politeia zal slechts toestemming tot verhuring of uitlening verlenen indien de klant aantoont dat die verhuring of uitlening gebeurt voor educatieve of culturele, niet-commerciële doeleinden en dat hij daartoe officieel door de overheid is erkend. Indien de klant verkochte goederen verhuurt of uitleent zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Uitgeverij Politeia, is hij van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van € 250 per inbreuk verschuldigd, onverminderd het recht van Uitgeverij Politeia om een hogere schadevergoeding te vorderen of bijkomende sancties toe te passen.

Behoudens de wettelijke uitzonderingen, mogen de verkochte goederen en hun inhoud niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze, noch mogen de verkochte goederen en hun inhoud, geheel of gedeeltelijk, medegedeeld of doorgegeven worden aan het publiek in enige vorm of op enige wijze (zoals, maar niet beperkt tot, elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de rechthebbende of Uitgeverij Politeia.

Bevoegde rechtbanken

Alle geschillen die tussen Uitgeverij Politeia en de klant ontstaan zullen voorgelegd worden aan de rechtbanken te Brussel. Alle contracten worden beheerst door het Belgische Recht.

Bijzondere voorwaarden praktijkseminaries en -webinars en studiedagen

Voorafgaandelijk

Onderstaande voorwaarden en bepalingen regelen de rechtsverhouding tussen Politeia (NV) (hierna "Politeia" genoemd) en de klant (zijnde de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst is aangegaan met Politeia en zich uit dien hoofde verbindt ten aanzien van Politeia, hierna: de "Klant"), met betrekking tot de inschrijving op praktijkseminaries en -webinars, hierna gemeenzaam praktijkseminaries genoemd, of studiedagen.

Door een inschrijving te doen via een online verbinding, (1) aanvaardt de Klant zonder enig voorbehoud deze voorwaarden, (2) verklaart de Klant dat hij deze voorwaarden volledig heeft gelezen en begrepen, (3) verbindt de Klant zich ertoe deze na te leven en (4) erkent de Klant de geldigheid ervan als een door hem ondertekend document. Indien één bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een dwingende wettelijke bepaling, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.

Onderhavige voorwaarden zijn bijzondere voorwaarden (hierna: "Bijzondere Voorwaarden") die enkel betrekking hebben op de inschrijving op praktijkseminaries of studiedagen en dienen te worden aangevuld met de Algemene Voorwaarden van Politeia, die integraal van toepassing blijven op de rechtsverhouding tussen de Klant en Politeia en waarbij de Klant verklaart akkoord te gaan met de inhoud ervan. In geval van tegenstrijdigheden tussen de Algemene Voorwaarden van Politeia en onderhavige Bijzondere Voorwaarden zullen deze laatste voorrang hebben. De Algemene Voorwaarden van Politeia kunnen geraadpleegd worden op de website van Politeia (www.politeia.be) of kunnen op eenvoudig verzoek bekomen worden bij Politeia.

Annulatie inschrijving

De inschrijving op een praktijkseminarie of studiedag is definitief. Annuleren is slechts mogelijk tot 10 dagen voor de start van het praktijkseminarie of de studiedag. Na deze datum is annuleren niet meer mogelijk. Er kan wel steeds een vervanger aangeduid worden. In onderhevig geval dient de naam van deze vervanger voorafgaandelijk doorgegeven te worden aan events@politeia.be.

Bijzondere voorwaarden e-books

Voorafgaandelijk

Onderstaande voorwaarden en bepalingen regelen de rechtsverhouding tussen Politeia (NV) (hierna "Politeia" genoemd) en de klant (zijnde de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst is aangegaan met Politeia en zich uit dien hoofde verbindt ten aanzien van Politeia, hierna: de "Klant"), met betrekking tot de verkoop van e-books (hierna: "e-book" of in het meervoud "e-books").

Door het plaatsen van een bestelling van een e-book via een online verbinding, (1) aanvaardt de Klant zonder enig voorbehoud deze voorwaarden, (2) verklaart de Klant dat hij deze voorwaarden volledig heeft gelezen en begrepen, (3) verbindt de Klant zich ertoe deze na te leven en (4) erkent de Klant de geldigheid ervan als een door hem ondertekend document. Als de Klant onderhavige voorwaarden niet aanvaardt, mag het e-book niet gebruikt worden en dient de Klant onmiddellijk de online verbinding te verbreken. Indien het e-book reeds werd gedownload via de downloadlink die de Klant heeft ontvangen, dan moet de Klant bij niet-aanvaarding het gebruik ervan onverwijld stoppen en dient hij alle kopieën van het e-book in zijn bezit of onder zijn beheer te vernietigen. Indien één bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een dwingende wettelijke bepaling, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.

Onderhavige voorwaarden zijn bijzondere voorwaarden (hierna: "Bijzondere Voorwaarden") die enkel betrekking hebben op de aankoop en het gebruik van e-books en dienen te worden aangevuld met de Algemene Voorwaarden van Politeia, die integraal van toepassing blijven op de rechtsverhouding tussen de Klant en Politeia en waarbij de Klant verklaart akkoord te gaan met de inhoud ervan. In geval van tegenstrijdigheden tussen de Algemene Voorwaarden van Politeia en onderhavige Bijzondere Voorwaarden zullen deze laatste voorrang hebben. De Algemene Voorwaarden van Politeia kunnen geraadpleegd worden op de website van Politeia (www.politeia.be) of kunnen op eenvoudig verzoek bekomen worden bij Politeia.

Aanbod, totstandkoming overeenkomst, levering, download

Offertes en prijslijsten van Politeia houden geen enkele verplichting/verbintenis in vanwege Politeia, en kunnen op elk moment worden teruggetrokken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Politeia niet.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. Politeia en de Klant komen uitdrukkelijk overeen dat middels elektronische weg een geldige overeenkomst tot stand komt. Het ontbreken van een schriftelijke, gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding ervan. Politeia gaat er redelijkerwijze ook van uit dat de persoon die de bestelling plaatst en het aanbod aldus aanvaardt, ook gerechtigd en bekwaam is om de Klant te verbinden.

De levering van het e-book vindt plaats op het ogenblik dat de orderbevestiging met downloadlink voor het downloaden van het e-book aan de Klant wordt bezorgd via e-mail, en dit binnen de 24 uren na het plaatsen van de bestelling. Door het verzenden van voormelde e-mail heeft Politeia aan haar leveringsplicht voldaan. Mocht de Klant binnen de 24 uren na de bestelling van het e-book geen e-mailbericht van Politeia hebben ontvangen, of mocht de downloadlink niet werken, dient hij de klantendienst van Politeia onmiddellijk te contacteren via info@politeia.be of telefonisch via 02 289 26 10.

Van zodra voormelde e-mail met downloadlink aan de Klant wordt bezorgd, kan de Klant het e-book 5 keer downloaden binnen een termijn van drie maanden, die van start gaat vanaf de dag van ontvangst van voormelde e-mail. Na het bereiken van 5 downloads of het verstrijken van deze termijn van drie maanden wordt de mogelijkheid tot downloaden niet langer gegarandeerd.

Gebruik van e-books

Voorwaarden voor gebruik

Om e-books te kunnen gebruiken en te lezen op zijn mobiel toestel en/of zijn computer of laptop, dient de Klant te beschikken over aangepaste software die door derde partijen wordt aangeboden. Politeia behoudt zich het recht voor om de gebruiksmethodiek en het leveringsproces van e-books eenzijdig en te allen tijde aan te passen. Indien de Klant voor het consulteren van het bij Politeia aangekochte e-book gebruik maakt van software en/of applicaties van derde partijen is Politeia niet aansprakelijk voor het correct functioneren van deze software en/of applicaties, de beschikbaarheid ervan en de gevolgen voor het downloaden en gebruiken van het e-book.

Gebruik e-books

De e-books zijn enkel bestemd voor persoonlijk gebruik door de Klant, en wel op maximum vijf verschillende persoonlijke apparaten van de Klant. Het is de Klant niet toegestaan om het e-book geheel of gedeeltelijk te kopiëren, verkopen, verdelen, doorgeven, vertalen, verspreiden, weergeven, reproduceren, publiceren, verhuren, leasen, onderlicentiëren, vergunnen met licentie of op andere wijze over te dragen

Prijzen en betaling

De Klant is gehouden tot betaling van de prijs die is vermeld in de orderbevestiging die hij ontvangt. Kennelijke fouten, manipulaties of vergissingen (zoals evidente onjuistheden), kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Politeia worden gecorrigeerd.

Geen verzakingsrecht en retourrecht

Op het aangekochte e-book geldt geen recht van retour en de Klant kan zijn verzakingsrecht niet uitoefenen. Van zodra de overeenkomst tot stand komt, kan zij niet worden ontbonden.

Contact

Uitgeverij Politeia is steeds bereikbaar via volgende contactgegevens:

Uitgeverij Politeia
Keizerslaan 34
1000 Brussel
T. 02/289 26 10
F. 02/289 26 19

info@politeia.be
Ondernemingsnummer: BE-0461.244.106