Menu

Bouwen aan een breed sociaal beleid

door Peter Cousaert, Hans Grymonprez

Prijs
€ 59.00
Print abonnement met facturatie na iedere bijwerking.
De juiste (leden)prijs wordt berekend na inloggen.
Deze prijs is incl. btw, excl. verzendingskosten bpost.

Samenvatting

Met 'Bouwen aan een breed sociaal beleid' bieden we lokale mandatarissen, management en uitvoerders van sociaal beleid in gemeenten, steden en OCMW’s inspiratie. Dit handboek vervangt het losbladig werk 'Lokaal Sociaal Beleid' dat sterk was opgebouwd vanuit de logica van het Decreet lokaal sociaal beleid. Het impulsbeleid vanuit Vlaanderen rond dit thema verloor de voorbije jaren aan kracht. Het lokaal sociaal beleid werd vooral verengd tot de bevoegdheden van de Vlaamse minister van Welzijn. Ook door de ingrijpende veranderingen ten gevolge van de planlastvermindering en de beheers- en beleidscyclus was het handboek aan heroriëntatie toe. In deze crisistijd staat het sociaal beleid onder druk. De financiële basis voor beleid en ook de solidariteit en dus legitimiteit om een sociaal beleid te voeren, kalft af. Dit handboek geeft lokale besturen duidelijke inzichten en concrete handvaten voor een krachtig sociaal beleid. De sociale grondrechten vormen de basis van het boek. Alle overheden in dit land hebben immers de verplichting om een beleid te ontwikkelen dat die rechten realiseert. De centrale gedachte is dat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan.Dat recht wordt vertaald in het recht op arbeid, het recht op sociale bescherming en juridische bijstand, op een behoorlijke huisvesting, op onderwijs, op een gezond leefmilieu en op culturele en maatschappelijke ontplooiing. Dit handboek biedt ons in de toekomst de mogelijkheid om op belangrijke thema’s dieper in te gaan. De invalshoek is zeer breed en biedt heel wat mogelijkheden voor gemeenten en OCMW’s. Deze brede aanpak maakt ook duidelijk dat sociaal beleid een gemeenschappelijke opdracht is van gemeente en OCMW en dat het niet kan toegewezen worden aan één dienst of binnen de bevoegdheid valt van één schepen of de OCMW-voorzitter. Het is een rode draad die doorheen het beleid van gemeente en OCMW loopt, die op alle beleidsdomeinen ingrijpt en die ook veel samenwerking vraagt tussen het lokaal bestuur en andere partners op het grondgebied van de gemeente. In een tweede deel van dit handboek gaan we daarom in op de strategie in het sociaal beleid. Die heeft te maken met interne werking en samenwerking met externe partners. Een derde deel zal inzichten bieden in verband met toegankelijke hulp- en dienstverlening. De drempels die mensen ervaren in hun toegang tot dienstverlening is cruciaal in de stappen die zij kunnen zetten. Toegankelijkheid, proactief handelen en vermaatschappelijking van de zorg zijn dan ook thema’s die we in dit deel naar voren schuiven.

Over de auteur(s)

PC

Peter Cousaert

Peter Cousaert is stafmedewerker werkgelegenheids- en activeringsbeleid (projectcel werkwinkels) bij de Vereniging van Vlaamse Steden & Gemeenten (VVSG).

Meer info
HG

Hans Grymonprez

Hans Grymonprez (°1969) is maatschappelijk assistent en Master of Science in Social Work and Social Welfare studies. Daarnaast werkt hij aan een doctoraat (UGent, vakgroep Sociale Agogiek) met als titel: ‘Outreach social work as a practice of accessibilty’.Zijn onderzoeksterrein behelst het brede domein van het sociaal agogisch werk, met bijzondere aandacht voor de maatschappelijke dienstverlening, de eerstelijnshulpverlening en discussies omtrent vermaatschappelijking en toegankelijkheid. Hans is lid van de kernredactie van het Cahier Integrale Jeugdhulp (Politeia) en lid van de raad van bestuur van het straathoekwerk in de provincie Antwerpen. In de opleiding Bachelor in het sociaal werk doceert hij Inleiding in het sociaal werk, Theorie van het Sociaal Werk en Capita Selecta in de generieke leerlijn. In de afstudeerrichting maatschappelijk werk staat hij in voor de keuzemodule ‘outreachend werken’.

Meer info

Productspecificaties

Auteur(s): Peter Cousaert, Hans Grymonprez
Type Losbladig boek

Ook interessant

Sociaal beleid & werk

Wegwijzer naar een integrale hulpverlening - 7de ed.

Ria Vandaele

Bestel uw printeditie

Maatschappelijke integratie & werk

16 Sep

Opleiding: Naar een toegankelijke gemeente - Gent

Locatie: VAC Gent – Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent

Prijs: € 75.01

Schrijf u in

Sociaal beleid & werk

Migratie als metafoor

Jean-Claude Métraux

Bestel uw printeditie

Omgeving, Sociaal beleid & werk

100 basisbegrippen over sociaal wonen in Vlaanderen

Andy Dilles

Bestel uw printeditie

Sociaal beleid & werk

Bouwen aan diversiteit: Inspiratie voor een lokaal integratiebeleid

Bestel uw printeditie